Anime Discussion Mob Psycho Season 3

Who are your favorite cahracters this season?

 • Serizawa

  Votes: 0 0.0%
 • Tsubomi

  Votes: 0 0.0%
 • Onigawara

  Votes: 0 0.0%
 • Musashi Goda

  Votes: 0 0.0%
 • Ichi Mezato

  Votes: 0 0.0%
 • Tome Kurata

  Votes: 0 0.0%
 • Psycho Helmet-sama

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  8
Top